ការកក់

សូមផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានដូចខាងក្រោមៈ

 

 • ・ឈ្មោះ
 • ・ចំនួនមនុស្ស
 • ・ប្រភេទ​បន្ទប់ស
 • ・កាលបរិច្ឆេទ ( ថ្ងៃចូល )
 • ・កាលបរិច្ឆេទ ( ថ្ងៃចេញ )
 • ・សេវាកម្មទៅទទួលយកពីបេនឡាននឹងព្រលានយន្តហោះ
  ( ប្រសិនបើលោកអ្នកត្រូវការសេវាកម្មនេះ សូមបញ្ជាក់ពីម៉ោងមកដល់ នឹងលេខយន្តហោះ )
  *រុឺម៉កកង់បី $5
  *ឡាន $10

 

 

[អ៊ីមែល] info@kochi-ke.asia

[ទូរស័ព្ទ] 060906090 / 090609060