បន្ទប់ស្នាក់នៅរួម

 • 高知家ボックススタイル・ドミトリー部屋
  មាសុីនត្រជាក់
  បន្ទប់ស្នាក់នៅរួមចម្រុះ (បុរសនឹងស្រ្តី )

  លក្ខណៈបន្ទប់៖

  _ គ្រែពីរជាន់ មានជញ្ចាំងនឹងវាំននបិទបើក
  _ បន្ទប់ទឹករួម មានសាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូដុសខ្លួន ម៉ាសុីនផ្លុំសក់ កន្សែង ព្រីដោតភ្លើងនឹងអំពូលភ្លើង មាននៅតាមគ្រែនីមួយៗ ។

  _ តម្លៃចាប់ពី $3.5 ទៅ $6 ។

 • 高知家ボックススタイル・ドミトリー部屋(女性専用)
  ម៉ាសុីនត្រជាក់
  បន្ទប់ស្នាក់នៅរួមសំរាប់ស្រ្តី

  លក្ខណៈបន្ទប់៖

  _ គ្រែពីរជាន់ មានជញ្ចាំងនឹងវាំននបិទបើក
  _ បន្ទប់ទឹករួម មានសាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូដុសខ្លួន ម៉ាសុីនផ្លុំសក់ កន្សែង ព្រីដោតភ្លើងនឹងអំពូលភ្លើង មាននៅតាមគ្រែនីមួយៗ ។

  _ តម្លៃចាប់ពី $3.5 ទៅ $6 ។

 • 高知家ファンドミトリー部屋
  កង្ហារ
  បន្ទប់ស្នាក់នៅរួម (បុរសនឹងស្រ្តី )

  លក្ខណៈបន្ទប់៖

  _ គ្រែពីរជាន់
  _ បន្ទប់ទឹករួម មានសាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូដុសខ្លួន ម៉ាសុីនផ្លុំសក់ កន្សែង មុង ព្រីដោតភ្លើងនឹងអំពូលភ្លើង មាននៅតាមគ្រែនីមួយៗ ។

  _ តម្លៃចាប់ពី $3ទៅ$5 ។

បន្តប់ឯកជន

 • 高知家シングルルーム
  ម៉ាសុីនត្រជាក់
  បន្តប់ឯកជន គ្រែមួយ

  លក្ខៈបន្ទប់ ៖

  _បន្ទប់មានមាសុីនត្រជាក់ បន្ទប់ទឹកឯកជន មានសាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូដុសខ្លួន មាសុិនផ្លុំសក់ ច្រាស&ថ្នាំដុសធ្មេញ ។

  _តម្លៃចាប់ពី $10 ទៅ $13 ។

 • 高知家ツインルーム
  ម៉ាសុីនត្រជាក់
  បន្តប់ឯកជន គ្រែពីរ

  លក្ខៈបន្ទប់ ៖

  _បន្ទប់មានមាសុីនត្រជាក់ បន្ទប់ទឹកឯកជន មានសាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូដុសខ្លួន មាសុិនផ្លុំសក់ ច្រាស&ថ្នាំដុសធ្មេញ ។

  _តម្លៃចាប់ពី $12ទៅ $15 ។

 • 高知家4ベッドルーム
  ម៉ាសុីនត្រជាក់
  បន្តប់ឯកជន គ្រែបួន

  លក្ខៈបន្ទប់ ៖

  _បន្ទប់មានមាសុីនត្រជាក់ បន្ទប់ទឹកឯកជន មានសាប៊ូកក់សក់ សាប៊ូដុសខ្លួន មាសុិនផ្លុំសក់ ច្រាស&ថ្នាំដុសធ្មេញ ។

  _តម្លៃចាប់ពី $20 ទៅ $30 ។

ម៉ោងចូល 14:00

ម៉ោងចេញ 12:00

 • * សម្រាប់ តម្លៃនឹងមានការផ្លាស់ប្តូរតាមរដូវកាល ។
 • * មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយជក់បារីក្នុងបន្ទប់(គ្រប់បន្ទប់) ប៉ុន្តែយើងផ្តល់កន្លែងសំរាប់ជក់បារីនៅក្រៅបន្ទប់មួយផ្សេងទៀត ។
 • * ត្រូវការសោរផ្ទាល់ខ្លួនសំរាប់ទូរសុវត្ថិភាព រឺ ក៏អាចរកទិញបានពីកន្លែងទទួលភ្ញៀវ។
 • * បន្ទប់ទឹករួម នៅខាងក្រៅបន្ទប់គេង។
 • * ប្រសិនបើអ្នកមកដល់ពេលព្រឹក (មុនម៉ោង14:00) អ្នកអាចទុកអីវ៉ាន់ នឹងអង្គុយលេងនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវបានធម្មតា ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចប្រើបន្ទប់មុនម៉ោងចូលបាន ក្នុងករណីបន្ទប់នោះទំនេរ។