ទីតាំង

ប៊ូទិក ដរមីថូរី កូជីកិ(Boutique Dormitory Kochi-ke)

[ទូរស័ព្ទ] 060906090 / 090609060

[អាស័យដ្ឋាន] ស្ថិតនៅបណ្តយផ្លូវផ្សារាត្រីអង្គរ នៅចន្លោះផ្លូវសុខសាន្ត នឹង ផ្លូវស្ទឹងថ្មី សៀមរាប ។

* មានចង្ងាយផ្លូវ 9គីឡូម៉ែ ពីអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិសៀមរាប (ប្រហែល30នាទីបើលោកធ្វើដំណើរតាមរុឺម៉កកង់បី)